שאלות נפוצות

כמה עולה קוב מים למשפחה ממוצעת?

המחיר הוא 8 ש"ח ל שלושים הקוב הראשונים ואח"כ עשרה ש"ח.
הנושא גם תלוי במספר הנפשות

איך מגיעים לתאגיד

טלפון:1800-800-511 נתב שיחות
 
כתובת הגעה :
משרדי שרות הלוחות והגביה , רחוב מעלה הגבעה 4 כיכר ה' באייר
-  משרדי שירות הלקוחות והגביה בקרני שומרון – רחוב העמל 3 א.ת קרנ"ש

 

 

מהם עדכון מספר נפשות וקבלת כמות מוכרת

לפי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה:

1. תעריף נמוך לכמות מוכרת, בסך של 9.18 ₪ (כולל מע"מ) למ"ק.

2. תעריף גבוה לכמות גבוהה מהכמות המוכרת, בסך של 14.76 ₪ (כולל מע"מ) למ"ק.

על פי הכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על מס' הנפשות לספק המים. יש להקדים ולעדכן בגין כל שינוי – דייר חדש, תינוק חדש או עזיבה של דיירים מהנכס. עם עדכון מספר הנפשות בנכס ניתן יהיה לזכות באופן רטרואקטיבי רק בגין עד 2 תקופות חיוב.

את הדיווח על מספר הנפשות יש להעביר אל מחלקת הגבייה של "יובלים בשומרון" בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, בהתאם לטופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, כמפורט להלן:

1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.

2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.

3. בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:

1. מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן(.

2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.

 

כיצד מחליפים שם משלם בנכס?

ניתן לבצע את החלפת המשלמים מבלי להגיע למחלקת הגבייה של "יובלים בשומרון". כל שעליכם לעשות הוא להעביר למחלקת הגבייה של החברה את המסמכים הבאים:

א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס הקלק לטופס.

ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.

ג. צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק).

את המסמכים הללו עליכם לפקסס למחלקת הגבייה של "יובלים בשומרון" לפקס שמספרו:

03-9366319, ולוודא עם נציגי שירות הלקוחות בטלפון חינם שמספרו 1800-800-511.

שהמסמכים אכן הגיעו.

בתוך עשרה ימים יישלח אליכם מכתב מ"יובלים בשומרון" בנוגע לבקשת השינוי.

אם בכל זאת אתם מעוניינים להגיע אל מחלקת הגבייה כדי לבצע את החלפת שמות המשלמים בנכס אתם מוזמנים לעשות זאת. כמובן שגם במקרה זה עליכם להצטייד במסמכים האמורים.

לתשומת לבכם, על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרה על מספר נפשות הקלק לטופס.

לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.

 

מהי צריכה משותפת ("הפרשי מדידה")?

צריכה משותפת (הפרשי המדידה) הינה ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין.

 

כיצד מחולקת צריכה משותפת בין הצרכנים 

בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב בשנת 2012, אשר נקבע על ידי רשות המים, הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:

(א) בבית הרשום כבית משותף:

(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.

(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור למחלקת הגבייה של "יובלים בשומרון" . ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

 

כיצד מחויב צרכן שלא בוצע קריאה במד שלו

בהתאם להוראות הדין, יובלים בשומרון מחייבת את הצרכנים בחיובי מים וביוב לפי קריאה בפועל של מד המים המותקן בכל נכס.במקרה שלא ניתן לקרוא את מד המים – למשל במקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס, מסיבות שאינן תלויות בחברה; או במקרים שבהם אין גישה למד המים וכו' – תחייב יובלים בשומרון את הצרכן לפי "הצריכה הרגילה" שנמדדה בנכס (דהיינו לפי הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ואם אין נתון כזה – לפי ממוצע הצריכה שנמדדה בשתי התקופות האחרונות).

אם אין נתונים לגבי "צריכה רגילה", יחויב הצרכן לפי הערכת צריכה של 30 מ"ק לתקופה. ואולם, במקרים שיובלים בשומרון סבורה, כי הערכת הצריכה כאמור לעיל אינה משקפת את צריכת המים של הצרכן בנכס, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן.

על מנת להימנע מחיובים המבוססים על הערכות, מתבקשים כל הצרכנים לאפשר גישה שוטפת אל מדי המים שלהם, ובמקרה שלא מותקן מד – לפנות אל החברה על מנת להתקין אותו בהתאם לדין.

 

הברז שלי מטפטף מעט.יש צורך לתקן אותו?

כן. הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליך לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים אתה מבזבז, שים מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לך למדוד, ובדוק תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות.

האחריות לתיקון נזילות בצנרת המים הפרטית בנכס (החל ממד המים הראשי) מוטלת לפי דין על הצרכנים.

 

כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

כדי לבדוק את קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

 

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך, בכפוף לתשלום התעריף הקבוע בדין. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.

 

מה לעשות שיש חיוב גבוה על נזילת מים

יש להגיש למחלקת הגבייה של "יובלים בשומרון" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי הטופס המצורף. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

א. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.

ב. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.

ג. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.

ד. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

 

כיצד ניתן לערער על סכום החיוב בחשבון?

במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הינך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.

'יובלים בשומרון' מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הינך זכאי לבקש, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.

הבדיקות כרוכות בתשלום, אך היה והתגלה כי יש צורך לבצע תיקון בחשבונך בעקבות הבדיקות שלעיל, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה, ובמקרה של מד מים שאינו תקין – הוא אף יוחלף.

 

למי צריך התושב לפנות בעניין מים וביוב?

כל ענייני המים והביוב של אריאל קרני שומרון, הקשורים למערכות המים והביוב העירוניות, הנם באחריות "יובלים בשומרון". לגבי תקלות ברשת המים הביוב ואיכות המים, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד תקלות מים וביוב. בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למחלקת הגבייה.

 

כיצד נקבע תעריף מים וסכום החיוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

 

כיצד נקבעים תעריפי הביוב?

תעריפי הביוב נקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב מגולם בתעריף המים.

 

מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?

הכמות המוגדרת ככמות מוכרת הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. הכמות המינימאלית הינה 7 מ"ק לחודש. מספר הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.

 

איזו פעולה ביתית צורכת הכי הרבה מים?

הורדת מים בשירותים כ- 40%

אמבטיה ומקלחת כ- 32%

כביסה כ- 14%

הדחת כלים כ-6%    

מי שתייה ובישול כ- 5%

כיור האמבטיה כ- 3%

שטיפת הבית כ- 4%

 

מדוע לעיתים יש חול במים?

במהלך זרימת מי השתייה בצנרת, לאורך זמן, שוקעת על קרקעית הצינורות כמות קטנה של חול המגיעה מהקידוחים. בעקבות שינויי לחצים או תיקונים ועבודות אחזקה בצנרת הפרטית או העירונית, עלולה כמות קטנה של חול להתערבב במים הזורמים ולהגיע גם לבתי התושבים. במקרים כאלה מומלץ להניח למים לזרום מעט. כמו כן אנו שבים ומזכירים לצרכנים הפרטיים שיש לדאוג לתחזוקתם הנאותה של מכשירים ביתיים לטיפול במי השתייה.

מהי כמות המים אותה צורך אדם ביום?

ממוצע הצריכה השנתי של אזרח מדינת ישראל הוא כ- 110 קוב לשנה. השימוש במים משתנה בהתאם לצריכה האישית: אם יש צורך בהשקיה, אם יש בבית מכונת כביסה ומכונה להדחת כלים. כמובן, כמות המים שמשתמשים לבישול ולשתייה משתנה מאדם לאדם.

 

כיצד מווסתים צריכת מים הכוללת בישראל?

מערכת המים בישראל הנה ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שלישים מן הכנרת, ולעתים הפוך. לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה אם בדרום ירדו יותר גשמים.

 

אילו חומרים גורמים לסתימת ביוב

בארצות רבות בעולם קיים איסור בחוק האוסר על השלכת מגבונים לחים לאסלות. השלכת מגבונים גורמת לסתימות חמורות ולגלישות במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. כך גם טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, תחבושות היגייניות, טמפונים, סמרטוטים, שיירי מזון, שערות ושמן. לכן, אין להשליך אותם לאסלה.

 

רמת קשיות המים לשנת 2015

 

 

רמת קשיות לשנת 2015 יחידה מג"ל 281. 

מהי צריכה משותפת?

 צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים, בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

מהי צריכה חריגה מאוד?

צריכה חריגה מאוד - כשכמות המים שנמדדה במד שווה או עולה על 200% מצריכה מקבילה בשנה שעברה ובהיעדרה בשתי תקופות חיוב אחרונות (לא יותר מ- 67 יום לתקופה)

האם יש הקצבת מים לאוכלוסיות מיוחדות?

 על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב בתעריף הנמוך לחודש.

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביו

 מהניסיון שהצטבר מתברר שסתימות ותקלות ברשת הביוב הביתית נגרמות לעיתים קרובות מהשלכת מוצרי היגיינה, כגון : מגבונים, חיתולים לשימוש חד פעמי, תחבושות ועוד לאסלה ודרכה לרשת הביוב הביתית. מוצרים אלה סופחים נוזלים והם יכולים ליצור סתימות במערכת הביוב הביתית, השכונתית ואף העירונית. כתוצאה מהתקלות והסתימות הללו עולה הביוב על גדותיו וגורם למטרדים סביבתיים ותברואתיים 

כמה מים צורך אדם ליום?

ממוצע הצריכה היומי של אזרח מדינת ישראל הינו 160 ליטר ליום
השימוש במים משתנה בהתאם לצריכה האישית

איזו פעולה ביתית צורכת הכי הרבה מים?

הורדת מים בשירותים היא אחת הפעולות הצורכות הכי הרבה מים. מרבית השירותים צורכים בין 6 ל-9 ליטרים מים בכל הורדה. מכונה להדחת כלים צורכת בממוצע כמחצית מכמות המים שאנו צורכים בשטיפה ידנית של הכלים, בתנאי שלא שוטפים את הכלים לפני שמכניסים אותם למכונה, ובתנאי שמפעילים את המכונה רק כאשר היא מלאה

כיצד מחברים בפעם הראשונה נכס למערכת המ&

אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס. לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים, כמפורט בנהלים להיתר בניה ו/או טופס 4 (ליצור הקלקה לנהלים). חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים. 

תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוה

בבנייני מגורים גבוהים ישנם מיכלי אגירה בגג הבניין שנועדו לאפשר אספקת מים רצופה ואחידה לדירות המגורים. מיכלים אלה מצריכים אחזקה שוטפת על פי הנחיות משרד הבריאות.

א. ככל שתחלופת המים במיכלי האגירה תהיה גדולה יותר כך יקטן הסיכוי לזיהומים או לירידה באיכותם של המים. לכן נקבע כי המים במיכל צריכים להתחלף במלואם תוך שבוע ימים.

ב. המיכל צריך להיות אטום כדי למנוע כניסת זיהומים (במקרה או במזיד). פתחי המיכל צריכים להיות נעולים, כולל דלת הכניסה, ופתחי האוורור והגלישה. נעילת הפתחים מונעת גם קינון ציפורים על מכסה המיכל.

ג. המיכל צריך לעבור שטיפה וחיטוי תקופתיים, לפחות פעם בשנה. מידע על חברות מתמחות בשטיפה וחיטוי מיכלים ניתן לקבל בלשכת הבריאות של נפת מרכז.

הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן

חשוב מאוד לתקן כל דליפה ולו הקטנה ביותר, משום שגם דליפה כזו יכולה לגרום לבזבוז מים ניכר, ולתוספת תשלום משמעותית בחשבון המים. כדי להיווכח בכך אפשר להניח ספל מתחת לברז המטפטף ולבדוק תוך כמה זמן הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה, לדוגמא, ימלא ספל של רבע ליטר בפחות מחצי שעה, ויגרום לבזבוז של 12 ליטר ביום, או 4,630 ליטר בשנה. 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים